Οδηγίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από άτομα με αναπηρία

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου

Περιγραφή

  

 

To παρόν ανοικτό ψηφιακό μάθημα περιλαμβάνει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για την δημιουργία, προσβάσιμων (από άτομα με αναπηρία) κειμένων και παρουσιάσεων με χρήση των λογισμικών LibreOffice 4.0, LaTex και MS-Office 2007, 2010 & 2013.

 

Oι οδηγίες αυτές έχουν συνταχθεί με σκοπό την υποστήριξη των ιδρυματικών δράσεων "Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων" οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη ανοικτού και προσβάσιμου εκπαιδευτικού περιεχομένου.

 

Aπευθύνεται σε όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου, δηλαδή τόσο στο διδακτικό προσωπικό όσο και στο προσωπικό υποστήριξης.

 

To παρόν ανοικτό μάθημα έχει μεταφερθεί στην πλατφόρμα opencourses.gunet.gr

 

Λέξεις κλειδιά: Προσβασιμότητα, ΑμεΑ, άτομα με αναπηρία, MS-Office, LibreOffice, LaTeX, PDF, Μαθηματικά.

 

Σημειώματα σχετικά με τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ημερολόγιο