Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Έρευνα & την Καινοτομία

Ιωάννης Παραβάντης, Φωτεινή Ασδεράκη & Ευάγγελος Γαζής

Περιγραφή

Το μάθημα αναλύει τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές πολιτικές για την έρευνα, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της καινοτομίας στο πλαίσιο των διεθνών απαιτήσεων. Εξετάζεται η διαδικασία της καινοτομίας, και διδάσκονται οι έννοιες του καταιγισμού ιδεών (brainstorming), της δυναμικής ομάδων (group dynamics), της Θεωρίας Παιγνίων (Game Theory), και της μάθησης που είναι βασισμένη σε ηλεκτρονικά παιχνίδια (game-based learning). Αναλύεται η σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την οικονομική ανάπτυξη, με αναφορά σε Ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και επιτυχημένες εφαρμογές. Τέλος, εξετάζονται συγκριτικά οι πολιτικές που έχουν στόχο την τόνωση της καινοτομίας και της έρευνας σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία.

Κωδικός: SOCGU273
Σχολή - Τμήμα: Κοινωνικές Επιστήμες » Μεταπτυχιακό