Μεθοδολογία Έρευνας

Ιωάννης Παραβάντης

Περιγραφή

Στόχος του παρόντος μαθήματος είναι η διδασκαλία (α) θεωρητικών εννοιών, (β) ποσοτικών μεθόδων και (γ) ποιοτικών τεχνικών, στην έρευνα της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

  • σχεδιάζουν εμπειρική έρευνα στην εκπαίδευση και τις συναφείς κοινωνικές επιστήμες
  • διαβάζουν, κατανοούν, αναλύουν και αξιολογούν την εκπαιδευτική ερευνητική βιβλιογραφία
  • διατυπώνουν ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις
  • σχεδιάζουν κατάλληλες μεθόδους δειγματοληψίας
  • εφαρμόζουν βασικές μεθόδους μονομεταβλητής/πολυμεταβλητής στατιστικής, εργαλεία Θεωρίας Παιγνίων και έννοιες επιστήμης πολυπλοκότητας στην εκπαιδευτική έρευνα
  • αντιμετωπίζουν συστηματικά τις στρεβλώσεις που προκαλούνται από γνωσιακές μεροληψίες στην καθημερινή και επαγγελματική ζωή
  • εφαρμόζουν βασικές τεχνικές της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου
  • εκπονούν, παρουσιάζουν και επιβλέπουν ερευνητικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών
  • καταρτ
Περισσότερα  
Κωδικός: SOCGU285
Σχολή - Τμήμα: Κοινωνικές Επιστήμες » Μεταπτυχιακό