Προσβασιμότητα Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Για την προσβασιμότητα εκπαιδευτικού περιεχομένου έχει αναπτυχθεί ένα διακριτό ανοικτό μάθημα με τίτλο, "Οδηγίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από άτομα με αναπηρία" το οποίο είναι διαθέσιμο στο παρόν σύνδεσμο.

 

 Τo ανοικτό ψηφιακό μάθημα περιλαμβάνει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για την δημιουργία, προσβάσιμων από άτομα με αναπηρία, κειμένων και παρουσιάσεων με χρήση LibreOffice 4.0, MS-Office 2007 και 2010.

 

 Oι οδηγίες αυτές έχουν συνταχθεί με σκοπό την υποστήριξη των ιδρυματικών δράσεων "Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων" οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη ανοικτού και προσβάσιμου εκπαιδευτικού περιεχομένου.

 

Aπευθύνεται σε όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου, δηλαδή τόσο στο διδακτικό προσωπικό όσο και στο προσωπικό υποστήριξης.

 

Ξεκινήστε με τα templates της Ενότητας "Διαδικασίες Ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων" του παρόντος μαθήματος και τους σύντομους οδηγούς του λογισμικού που θα χρησιμοποιήσετε από το μάθημα  "Οδηγίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από άτομα με αναπηρία".

 

 

Βιντεοπαρουσιάσεις

Ακολουθούν βιντεοπαρουσιάσεις για MS-Office 2013 και Latex.

 

Διαφάνειες και επίδειξη παραδειγμάτων

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex
Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Office 2013
Οδηγίες Δημιουργίας Προσβάσιμων Εγγράφων με MS-Word 2013
Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων παρουσιάσεων με MS-PowerPoint 2013
Επιδείξεις παραδειγμάτων για MS-Word 2013
Επιδείξεις παραδειγμάτων για MS-PowerPoint 2013

 

Εργαλεία ελέγχου (checklists)

Λίστα ελέγχου θεμάτων προσβασιμότητας για παρουσιάσεις MS-Word 2013
Λίστα ελέγχου θεμάτων προσβασιμότητας για παρουσιάσεις MS-PowerPoint 2013

 

Ανοικτό Μάθημα

Οδηγίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από άτομα με αναπηρία

Ανοικτό ψηφιακό μάθημα που περιλαμβάνει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για την δημιουργία, προσβάσιμων από άτομα με αναπηρία, κειμένων και παρουσιάσεων με χρήση LibreOffice 4.0, MS-Office 2007, 2010, 2013 και Latex.